Skriften.com

Forord

Til Guds Tidshusholdning

Det er laget en kortversjon av Guds tidshusholdning. En rød tråd går gjennom hele Bibelen. Mange har lange utleggelser hvordan vår jord ble til. Evolusjonsteorier og vitenskapelige utsagn prøver å overbevise oss om at alt har utviklet seg over millioner av år. Her rettes oppmerksomheten på hva Gud sier i sitt Ord om hvordan alt er blitt til. Vi skal ikke gå i dybden av Skaper Ordet, men kort prøve å lage en skisse av det Gud selv åpenbarer om sin tidshusholdning, både for Jorden(denne verden) og menneskene som bor på den. Når det gjelder tidfesting og tidsbegrepet i Guds skaperverk, er det viktig å lytte til Guds eget utsagn om dette tidsbegrepet. Legger vi Ordet fra 2. Pet. 3,8 som grunnlag for det en ser og leser i Guds Ord om skapelsen, får den som med hjerte tror Gud, åpenbaringer som verden ikke kan få. Det tyder på at Gud åpenbarer sin plan i dag og uke. Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.
Skriften.com 2016
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dagen. Og Gud sa: La det bli en hvelving midt i vannene, den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen.
Og menneske ble til en levende sjel. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.   Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen.
Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. (…) sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.  
KOMMENTAR