Skriften.com

Tidshusholdningen

Det er den siste time(1Joh.2,17-21) “Israel” - “frafallet”

To ting må nevnes for å klargjøre at lilleviseren på universets tidsur er kommet til den siste time, som en ikke kunne sakt for 100 år siden. Det første er Israel og jødene som er en nasjon i verdensbilde igjen, som i følge Guds Ord, har en vesentlig rolle i Guds plan ved tidenes ende. (Matt24,32-35). Det andre som er et krystallklart endetidstegn er unatur (homofili) som utbrer seg som en farsott. Som der var i Lots dager, slik skal det være i menneskesønnens dager.(Luk 17,28) Mye tyder på at denne tiden synes å være forløperen til den syvende og siste dag i den store uken.

Jødene kommer hjem

Am9,11 På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, Am 9,14-15 Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Apg 15,16-19 Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette som han har visst fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud.

Alle Jakobs 12 stammer

Jes 49,6-7 han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som er avskydd av folkene, ham som er herskeres tjener: Konger skal se det og reise seg, fyrster skal se det og kaste seg ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels Helliges skyld, som utvalgte deg. Esek 36,24-28 Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.

Israel kjemper for fred.

Mi 4,11-12 Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg, og de sier: Måtte hun bli vanhelliget, så våre øyne kan se med lyst på Sion! Men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans råd, at han har samlet dem som kornbånd til treskeplassen. Joel3,7 da vil jeg samle alle hedningefolkene og føre dem ned til Josafats dal*. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. Jes 54,14-17 Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg! Se, om de slår seg sammen mot deg, så er det ikke fra meg. De som slår seg sammen mot deg, skal falle i striden mot deg. Se, jeg skaper smeden som puster i kullilden og lager et våpen for sin gjerning. Jeg skaper også en ødelegger til å skade. Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha framgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av meg, sier Herren.  

Et bilde på hvor Norge står.

Sal 83,3-6 For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn! 6 For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt - 2 Tess2,11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, Sef 2,10-15 Slik skal det gå dem for deres overmots skyld, fordi de hånte og bar seg overmodig at mot Herrens, hærskarenes Guds folk. Forferdelig skal Herren vise seg mot dem. Han skal tilintetgjøre alle jordens guder, og alle hedningenes fjerne kyster skal tilbe ham, hvert folk på sitt sted. Også dere etiopiere blir gjennomboret av mitt sverd. Han rekker sin hånd ut mot Norden og ødelegger Assur og gjør Ninive til et øde sted, tørt som en ørken. Der skal hjorder hvile, alle slags villdyrflokker. Både pelikaner og hegrer skal overnatte på søylehodene der. Fuglesang høres i vinduene, grus ligger på dørterskelen, for sederpanelet er revet av.
Skriften.com 2016

Osloavtalen “land for fred”

Mi 4,11-12 Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg, og de sier: Måtte hun bli vanhelliget, så våre øyne kan se med lyst på Sion! Men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans råd, at han har samlet dem som kornbånd til treskeplassen. Joel3,7 da vil jeg samle alle hedningefolkene og føre dem ned til Josafats dal*. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. 5 Mos 33,29 Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren. Han er ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd. Dine fiender kryper (hykler) for deg, mens du skrider fram over hyklerens høyder. Sak 2,12 For så sier Herren, hærskarenes Gud: For sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyesten. 1 Mos 12,3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

Natanyahu taler i FN 2013

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i sin tale til FNs generalforsamling at Israel vil om nødvendig gå veien alene for å hindre at Iran får atomvåpen. Talen var ikke så mye rettet mot Iran som den var mot land som nå tror og ønsker at de kan forhandle seg frem til en løsning med Iran. Netanyahu kastet kaldt vann i ansiktet på de mange landene, spesielt i vesten, som tror på Irans forsikringer om at de aldri har hatt til hensikt å skaffe seg atomvåpen og at de vil åpne sitt «fredelige» program for inspeksjoner. Jes 54,14-17 Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg! Se, om de slår seg sammen mot deg, så er det ikke fra meg. De som slår seg sammen mot deg, skal falle i striden mot deg. Se, jeg skaper smeden som puster i kullilden og lager et våpen for sin gjerning. Jeg skaper også en ødelegger til å skade. Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha framgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av meg, sier Herren.
Jødene 430 år i Egypten

Samling av Israels rest og det store frafall

Anti sionismen tiltar i Europa

68 år er gått siden det Guds under skjedde at Israel blev gjenopprettet som nasjon, der ble liv i fikentreet (mark 13,28-29) det betyr at Jesus (Messias) står nær for døren. Mange profetier sier at Herren skal samle alle jøder som er sprett over hele verden hjem til Israel. Mange har reist hjem frivillig, andre er lokket og overtalt til å reise hjem. Men ennå er mange jøder godt integrert i hele Europa. Da ser vi at Herren må bruke makt, og faktisk jage jødene hjem. Dette står klart beskrevet i Bibelens profetier. Jer 16,14-16 Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt!  – men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere*, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere*, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene.

Jerusalem “en løftestein”

Sak12,3 Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Sak12,9 På den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar opp mot Jerusalem. Esek 5,5 Så sier Herren Israels Gud: Dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningefolkene og la land rundt omkring henne. Sal 147,2-4 Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Han fastsetter stjernenes tall, han gir dem alle navn.  Luk 21,24-27 De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenens tider er til ende. Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet.

DNK.får kvinnelige prest

Tidsånden (djevelen) har de siste 50år arbeidet intenst med å rive ned det klare skille og utvide et grenseland, ved å så tvil om Guds Ord. Historisk sett, kan vi følge frafallet i DNK som begynte med djevelens karakteristiske spørsmål «har Gud virkelig sagt» som skjøt fart i 1961, da vi fikk den første kvinnelige prest, til vi nå har et bispekollegie som velsigner sodomi. 1 Tim 2,11-12 En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 1 Kor 14,34-35 Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier. Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling. Joh 8,31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.

Abortlov, Børre Knutsen avsatt

Matt 5,10-15 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken.Da lyser det for alle som er i huset. Høsten 1983 kom Høyesteretts endelig dom. Knudsen ble fradømt sogneprestembetet. Domstolen la til grunn at Grunnlovens religionsparagrafer ikke stiller opp skranker for statens alminnelige lovgivning, bortsett fra i kirkestyringen. En gruppe prester tilbakekalte embetseden i solidaritet med Knudsen. Sognepresten i Strandebarm, Per Kørner, proklamerte skjebnefellesskap og ble etter seks år fradømt stillingen.

Bispekolegie i DNK. 2013

Matt 23,24-27 Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen! 25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet. 26 Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent! 27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. Jer 6,13-17 For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. 14 De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred. 15 De skal bli til skamme, for de har gjort avskyelige ting. De skammer seg ikke, og vet ikke hva det er å rødme av skam. Derfor skal de falle blant dem som faller. På den tid jeg hjemsøker dem, skal de snuble, sier Herren. 16 Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den. 17 Jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd! Men de sa: Vi vil ikke gi akt.

Likekjønnet “ekteskap”

Rom 1,22 Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer. Luk 17,30 Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares. Rom 1,26-27 Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. 27 På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Dan 8,23 I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig i onde råd. Rom 1,31-32 uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. 32 De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det.

Kristen uten kors og trengsel

Luk 17,20-21 Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. Jes57,15 For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Luk 13,23-27 En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si: Herre, lukk opp for oss! Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett.

Underholdnings kristendom

2 Tim 4,3-5 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. 2 Kor11,13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Jes 29,13 Og Herren sier: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært, Åp 3,14-17 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød - og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,

Lever etter sine lyster

Jud 1,4 For noen mennesker har sneket seg inn - noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.Jud 1,10-12 Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner. Og det som de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de seg selv. Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet.* Disse mennesker er skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Uten frykt holder de gilde med dere og forer seg selv. De er vannløse skyer som drives av sted av vinden. De er som nakne trær om høsten, uten frukt, to ganger døde, opprykket med rot. Jud 1,16-19 De er slike som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer fram etter sine lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld. Men dere, kjære: Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt! For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige* mennesker som ikke har Ånden.

Menneskesønnens tegn.

Matt 24,30-36 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.Luk 17,34-36 Jeg sier dere: Den natt skal to være i én seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.